Algemene voorwaarden voor de groepscursussen georganiseerd door Kinako.

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Toegang
 4. Ontbindingsrecht
 5. Aansprakelijkheid
 6. Overmacht, Annuleren en Opschorten
 7. Intellectuele Eigendom
 8. Klachten en Geschillen
 9. Lesgeld en kortingspercentages

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Ik/Mij: Kinako, de aanbieder van de Cursus en de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 3. Cursus: cursus met digitale inhoud die via de website van Mij geleverd wordt;
 4. Je/Jij: natuurlijk persoon, deelnemer van de Cursus, ontvanger van de digitale inhoud, wederpartij van Ik/Mij;
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Website: www.kinako.nl

2. Algemeen

 1. Sommige van Mijn Cursussen zijn alleen geschikt voor mensen die al voldoende basiskennis over het Japans hebben. Het niveau van de cursus vermeld Ik ook op de Website, op de pagina over de betreffende Cursus. 
 2. Voor bepaalde Cursussen heb je specifiek materiaal nodig, om de Cursus goed te kunnen volgen en opdrachten goed uit te kunnen voeren. Zonder deze materialen kan de Cursus minder waardevol zijn. Op de Website vermeld ik vooraf over materialen je moet beschikken om de volledige Cursus succesvol te kunnen volgen.

3. Toegang

 1. Je krijgt toegang tot de Cursus wanneer Je de betaling voor de cursus hebt voldaan. Je krijgt in geen geval eerder toegang dan dat de betaling voor de Cursus door Mij is ontvangen. Tenzij we andere afspraken hebben gemaakt moet je de Cursus in één termijn en vooraf betalen. 
 2. Bij deelname aan de cursus krijg je een link naar eventueel studiemateriaal. Bewaar de gegevens zorgvuldig en deel deze niet met anderen. 
 3. Toegang tot de cursus is persoonlijk en mag Je niet met anderen delen. Wanner Ik merk of vermoed dat je de inloggegevens of de inhoud van de Cursus toch met anderen deelt, mag Ik je verdere toegang tot de Cursus ontzeggen, zonder dat ik je schadevergoeding verschuldigd ben. 
 4. De inhoud van de Cursus wordt in modules, verdeeld over tien lessen, geleverd. 
 5. Je blijft toegang houden tot de Cursus, zolang deze bestaat, waarbij Ik garandeer dat de Cursus na Je aanmelding minimaal drie maanden beschikbaar is. 
 6. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeer Ik altijd zo snel mogelijk op te lossen.

4. Ontbindingsrecht

 1. Als Je een consument bent en de cursus niet koopt als bedrijf of handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, mag Je de overeenkomst binnen 14 dagen nadat Je deze bent aangegaan ontbinden. Dit doe Je door een e-mail te sturen naar info@kinako.nl. Ik zal de ontvangst daarvan bevestigen. Dit ontbindingsrecht geldt niet voor ondernemers en bedrijven die zijn ingeschreven bij de KvK. 
 2. Als je je korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus inschrijft doe je afstand van het recht binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. Stop je halverwege met de cursus, dan heb jij geen recht op restitutie of ontbinding.
 4. Als Jij gebruik maakt van Je ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten, zoals die voor toegang tot het cursusmateriaal, van rechtswege ontbonden. 
 5. De vergoeding waar Jij recht op hebt, stort ik binnen 14 dagen na ontbinding terug op de bankrekening waar vandaan Jij de betaling hebt gedaan.

5. Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor wat Jij wel of niet doet aan de hand van de Cursus.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van deze Cursus. 
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de inhoud van de Cursus doet, de keuzes die je maakt, hoe je informatie toepast en wat je wel of niet met adviezen doet. 
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet behalen van resultaten, direct of indirect naar aanleiding van deze Cursus. 
 5. Alle informatie in de Cursus is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Ik garandeer niet dat de informatie in de Cursus uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.
 6. Ik ben niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van de Cursus is of niet.

6. Overmacht, Annuleren en Opschorten

 1. In het geval van overmacht mag ik de Cursus opschorten tot een moment na deze overmacht. Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel Jij als Ik de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is in dat geval schadevergoeding verschuldigd. 
 2. Geleverde onderdelen en informatie van de Cursus kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Jij moet daarom betalen voor het deel van de Cursus dat je voor de overmacht hebt ontvangen of hebt kunnen ontvangen. 
 3. Jij kunt de Cursus niet tussentijds annuleren of opzeggen. 
 4. Als ik de Cursus tussentijds moet annuleren, terwijl er geen sprake is van overmacht, zal ik de volledige Cursus aan je vergoeden, maar ben ik geen schadevergoeding aan je verschuldigd. 
 5. Als mijn webhosting of e-learning software het leveren van de Cursus bemoeilijkt of onmogelijk maakt, mag ik de Cursus opschorten tot het moment dat de hosting of de software de levering weer mogelijk maakt. Als dit langer dan drie maanden duurt ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, maar ben ik jou geen schadevergoeding verschuldigd. 
 6. Als het minimale aantal cursisten die vereist zijn niet wordt gehaald, wordt de cursus geannuleerd.
 7. Als het maximale aantal cursisten voor de cursus zijn behaald en je meldt je hierna aan, kom je op de wachtlijst te staan.
 8. Als ik de geplande cursussen omzet naar online of gedeeltelijk online, mits dit voortvloeit uit richtlijnen die zijn uitgevaardigd door overheid om redenen van publieke gezondheid of veiligheid dan faciliteer ik hiervoor de mogelijkheden en heb je geen recht op restitutie.
 9. Ik behoud me het recht om je de toegang tot de cursus te ontnemen indien je je niet houdt aan de normale omgangsvormen bijvoorbeeld door het uiten van bedreigingen of het vertonen van intimiderend gedrag.

7. Intellectuele Eigendom

 1. Ik ben rechthebbende van alle werken, methodes, namen, afbeeldingen, video, audio en teksten die Je in de Cursus ziet of bij de Cursus geleverd krijgt. Ook ben ik de houder van de merkrechten en handelsnaamrechten.
 2. Voor zover Ik niet de rechthebbende ben van de werken, namen of methodes, gebruik Ik deze op een rechtmatige wijze of heb Ik hiervoor een licentie gesloten met de rechthebbende. 
 3. Het is Je niet toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van mij te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij Jij en Ik daar samen andere afspraken over hebben gemaakt. 
 4. Je mag van al het cursusmateriaal een thuiskopie of privékopie maken en voor jezelf gebruiken, maar Je mag deze niet delen met anderen en Je mag hen ook geen kopieën laten maken of zelf kopieën voor hen maken. 
 5. Je mag de kennis en inhoud van deze Cursus niet inzetten om daar zelf een Cursus, al dan niet tegen betaling, mee aan te bieden en op de markt te brengen.

8. Klachten en Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Als Je een klacht hebt, moet Je deze zo snel mogelijk aan Mij melden, zodat Ik Je klacht mogelijk nog op kan lossen terwijl de Cursus nog loopt. Je moet Je klacht in elk geval binnen zeven dagen nadat de klacht is ontstaan aan Mij melden per e-mail. Ik zal binnen veertien dagen op Je klacht reageren en waar mogelijk meteen oplossen. 
 3. Als Je consument bent heb Je tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 4. Komen we er samen niet uit? Dan mag Je de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter van Je woonplaats.

9. Lesgeld en kortingspercentages

 1. De door Kinako genoemde prijzen zijn exclusief lesmateriaal, tenzij expliciet vermeld is dat de prijs inclusief lesmateriaal is. De cursusprijzen staan vermeld in de meest recente informatie over groepscursussen van het jaar waarin de cursussen verzorgd worden, ongeacht of de cursist deze kent. De meest recente informatie is te vinden op de website van Kinako.
 2. Ik hanteer verschillende tarieven:
  1. regulier tarief
  2. studententarief (10% korting op het reguliere tarief). Om in aanmerking te komen voor het studententarief kun je een geldige schoolpas overleggen voor aanvang van de cursus.
 3. Voor aanvang van de cursus krijg je per e-mail een factuur opgestuurd.
 4. Indien het cursusgeld door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dient u dit aan te geven op het online inschrijfformulier. Naam en contactgegevens van de werkgever c.q. betalende afdeling dient u in te vullen op het online inschrijfformulier. De nota wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd. De cursist blijft echter verantwoordelijk voor de betaling.